ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ / Οργάνωση στο Δήμο

logo_small1. Οργάνωση:

1.1 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας του Δήμου.

1.2 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών της έδρας κάθε Δημοτικής Ενότητας (Μαντούδι, Λίμνη, Αγ. Άννα).

1.3 Λειτουργία με την συμβολή και εθελοντών των γραφείων κάθε Δημοτικής και Τοπικής κοινότητας. Οργάνωση – οργανόγραμμα – κανονισμός λειτουργίας. Σύμφωνα με την Διοικητική διαίρεση στο Δήμο μας υπάρχουν μία (1) Δημοτική Κοινότητα και είκοσι μία (21) Τοπικές Κοινότητες.

1.4 Λειτουργία στην έδρα του Δήμου γραφείων για χρήση των μελών της εκάστοτε μειοψηφίας. Οργάνωση – οργανόγραμμα – κανονισμός λειτουργίας.

1.5 Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

1.6 Οργανόγραμμα και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κάθε επιτροπής που προβλέπεται από το νόμο. (Οικονομικής, ποιότητας ζωής, κλπ.).

1.7 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

1.8 Αποθήκη αναλώσιμων υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, φωτισμού, κλπ. Δημιουργία – οργάνωση – οργανόγραμμα και κανονισμός λειτουργίας.

1.9 Εσωτερικός κανονισμός προμηθειών Δήμου με βάση το νόμο.

1.10 Αναδιοργάνωση – οργανόγραμμα – κανονισμός λειτουργίας και διανομή του μηχανολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου, με το αντίστοιχο προσωπικό, αναλογικά σε κάθε Δημοτική Ενότητα, με σκοπό την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες.

1.11 Δημοτική αστυνομία με έναν τουλάχιστον αστυνομικό σε κάθε Δημοτική Ενότητα, βοηθούμενος άτυπα από εθελοντές για την τήρηση κατ’ ελάχιστον των βασικών κανόνων τάξης και νοικοκυρέματος του Δήμου.

1.12 Νομική υπηρεσία εξυπηρέτησης των πολιτών και υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου με την συμμετοχή και εθελοντών νομικών (δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικών, κλπ.), παρέχοντας προσωπική εργασία συμβουλευτικού χαρακτήρα.

1.13. Πολεοδομική υπηρεσία – γραφείο εξυπηρέτησης των πολιτών και υποστήριξης του Δήμου με την συμμετοχή και εθελοντών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, κλπ.), παρέχοντας προσωπική εργασία συμβουλευτικού χαρακτήρα, στα έργα και τις υποθέσεις του Δήμου (μελέτη – σχέδια – επίβλεψη – κλπ.).

1.14 Περιουσιολόγιο παγίων του Δήμου, πλήρες με τίτλους κυριότητας και σχεδιαγράμματα.

1.15 Με την συναίνεση των ιδιοκτητών και σε εφαρμογή του νόμου, κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων, για την ασφάλεια και υγεία των πολιτών.

1.16 Με σκοπό την ανάπτυξη, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς του Δήμου μας, δημιουργία Γραφείου Τύπου – Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων με τη συνεργασία και τη συναίνεση των αρμόδιων συλλογικών Φορέων.