ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ / Πληροφορίες για τους ψηφοφόρους των δημοτικών εκλογών
1362000217-744x495Έναρξη – λήξη ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία στις 18 Μάη 2014, όπως και στις 25 Μάη 2014, θα αρχίσει στις 7.00 το πρωί και θα λήξει στις 7.00 το βράδυ.

Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν


Για τις δημοτικές εκλογές

Όλοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996) και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου.
Οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της ΕΕ που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου όπου κατοικούν.

Πώς ψηφίζουν οι εκλογείς


Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα, η αναγνώριση του εκλογέα γίνεται με βάση την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Στην περίπτωση νέας αστυνομικής ταυτότητας, μπορούν να ψηφίσουν κανονικά, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν έχουν αλλάξει, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Γίνονται ακόμα αποδεκτά και κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και ελληνικά διαβατήρια των οποίων έχει λήξει η ισχύς. Υπενθυμίζουμε ότι έχει καταργηθεί το εκλογικό βιβλιάριο. Οι στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι πολίτες της ΕΕ ψηφίζουν με έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στο τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από εκείνο της εγγραφής τους, με την προϋπόθεση αυτό να ανήκει στο ίδιο εκλογικό διαμέρισμα. Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι δικαστικών αντιπροσώπων ψηφίζουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μόνο αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι υποψήφιοι ψηφίζουν αποκλειστικά στο εκλογικό τμήμα του δήμου στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Λάθη που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση των εκλογέων και πώς αντιμετωπίζονται

Η εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στην ταυτότητά τους με το πατρικό τους όνομα (π.χ. γιατί έχουν χωρίσει) ή αντίστροφα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας από την αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και των λοιπών στοιχείων της ταυτότητας, ώστε να μην απαιτηθεί η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, εκτός βέβαια αν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας από την πιο πάνω αντιπαραβολή στοιχείων. Στην ειδική αυτή περίπτωση, οι παραπάνω γυναίκες εκλογείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με περαιτέρω αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κατά περίπτωση).
Μπορεί να υπάρξει περίπτωση να έχουν παραλειφθεί εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους, αν και είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο δημοτολόγιο. Αυτοί μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, παίρνοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, το οποίο θα αναφέρει ότι εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 18ης Μάη 2014 και τις επαναληπτικές της 25ης Μάη 2014. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι αυτοί υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνουν πως δεν ψήφισαν, ούτε πρόκειται να ψηφίσουν σε άλλο εκλογικό τμήμα και πως δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
Διπλοεγγεγραμμένοι. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος εκλογέας να είναι διπλοεγγεγραμμένος. Ο εκλογέας αυτός, αφού υπογράψει έντυπη υπεύθυνη δήλωση (με τέτοιες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα), μπορεί να ψηφίσει.

Φάκελοι – ψηφοδέλτια – σταυροί προτίμησης

Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για τις δημοτικές εκλογές θα είναι λευκής απόχρωσης και εκείνοι που θα χρησιμοποιηθούν για τις περιφερειακές εκλογές θα είναι γαλάζιας απόχρωσης.
Προηγείται η ψηφοφορία για τις δημοτικές και ακολουθεί η ψηφοφορία για τις περιφερειακές εκλογές.
Ως προς τους σταυρούς προτίμησης: Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (είτε δεξιά είτε αριστερά). Ο σταυρός σημειώνεται με στυλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

Με πληροφορίες από ellinikanews.blogspot.gr