ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΑΡΧΙΚΗ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ / Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τις δημοτικές εκλογές

ekloges-2014-685x320Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις που ισχύουν

Δόθηκε μόλις την Μ. Πέμπτη, 17 Μαΐου,  στη δημοσιότητα η εγκύκλιος υπ΄αριθμό 14 του υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογής της 18ης Μαΐου για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της χώρας.

Με την εγκύκλιο επιχειρείται να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, µε τον κατά το δυνατόν απλούστερο και συστηµατικότερο τρόπο, ενώ παρατίθεται και Παράρτημα, στο οποίο, εκτός από Πίνακα µε τις κρίσιµες προθεσµίες και τη συναφή νοµοθεσία, περιλαµβάνονται παραδείγµατα εξαγωγής αποτελεσµάτων για πολλές περιπτώσεις πιθανών εκλογικών αναµετρήσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο η διενέργεια των δηµοτικών εκλογών θα γίνει, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, υπό τους ίδιους όρους, που διεξήχθησαν οι δηµοτικές εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2010.

Επιγραµµατικά οι νέες ρυθµίσεις που θα εφαρµοστούν κατά τις προσεχείς δηµοτικές εκλογές συνοψίζονται στα εξής:

α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόµενα κωλύµατα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστα  θέσης των αιρετών των ∆ήµων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής  νοµοθετικές µεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.:

i) Επεκτείνεται το κώλυµα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστο στους προέδρους  διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (µε εξαίρεση τα ιδρύµατα) και στους διευθύνοντες και εντεταλµένους συµβούλους και υπαλλήλους των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ∆ήµων, πλην των αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ii) Επίσης, υφίσταται κώλυµα εκλογιµότητας και ασυµβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα.

β) Επιµηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δηµοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της επικείµενης δηµοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη   και η εγκατάσταση των αρχών που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεµβρίου 2014, ενώ η θητεία τους θα λήξει την 31η  Αυγούστου 2019.

γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α’ 60) δεν έχουν δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι οµογενείς, οι νόµιµα διαµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγµατικές οι διατάξεις των άρθρων 14 επ του ν. 3838/ 2010.6 δ).

Δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήµων άνω των 100.000 κατοίκων, οι δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010.

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 3852/ 2010 οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού και του ν. 3463/ 2006 (Κ∆Κ, Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων).

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, από τις 17 Απριλίου 2014 και µέχρι την 31η  Αυγούστου 2014 το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.

Aναλυτικά η  εγκύκλιος 14